കുട്ടിപ്പാട്ടുകൾ

പഞ്ചാരകുഞ്ചു

കുഞ്ചിയമ്മക്കഞ്ചു മക്കളാണേ - യഞ്ചാമനോ മനക്കുഞ്ചുവാണേ. പഞ്ചാരവിറ്റു നടന്നു കുഞ്ചു, പഞ്ചാരകുഞ്ചുവെന്ന പേരു വന്നു. വഞ്ചിയിൽപ്പഞ്ചാരച്ചാക്കു വെച്ചു തുഞ്ചത്തിരുന്നു തുഴഞ്ഞു കുഞ്ചു. പഞ്ചാര തിന്നു മടുത്തു കുഞ്ചു, ഇഞ്ചി കടിച്ചു രസിച്ചു കുഞ്ചു. കുഞ്ചിയമ്മക്കഞ്ചു മക്കളാണേ - യഞ്ചാമനോ മനക്കുഞ്ചുവാണേ

Last updated