പദനിർമിതി

ടി കെ ജോസഫ്

Source: Ravisankar Nair

ആധുനിക ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനം വിനിമയം ചെയ്യാൻ മലയാളത്തിനുള്ള കഴിവിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവും തോന്നാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ടി.കെ ജോസഫ്. തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല ആദ്യകാലത്ത് മലയാളത്തിൽ ശാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. 1941 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വൈദ്യുതീവിലാസം എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ടി.കെ ജോസഫ് മുന്നോട്ടുവെച്ച സാങ്കേതിക പദനിർമിതി മാതൃക സർവകലാശാലയോ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളോ, പിൽക്കാല ശാസ്ത്രസാഹിത്യകാരോ പിൻതുടർന്നില്ല. പദങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനു പകരം ആശയം മലയാളത്തിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക, സംസ്കൃതത്തിന് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകാതെ ലളിതമായ മലയാളത്തിൽ പദസൃഷ്ടി നടത്തുക, നാട്ടുമൊഴികളിലെ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, സംസ്കൃത ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളോട് മലയാള പദങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെല്ലാമാണ് ജോസഫിന്റെ പദാവലിനിർമാണത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ. പക്ഷേ എകദേശം ഇതേ കാലയളവിൽ സർവകലാശാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്ലോസറികളിലൊന്നും ഈ നയമല്ല കാണുന്നത്. ടി.കെ ജോസഫ് രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജോസഫിന്റെ ചില പദസൃഷ്ടികൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.

 • കൊടിമിന്നൽ forked lightning

 • ഏറിമിന്നൽ heat lightning

 • തളിമിന്നൽ sheet lightning

 • ഉണ്ടമിന്നൽ globe lightning’

 • പൂമിന്നൽ St. Elmo’s fire

 • ഞൊറിമിന്നൽ Aurora

 • ധ്രൂവ മിന്നൽ polar lightning

 • മിന്നൽ കമ്പി lightning conductor

 • വിട്ടമായി horizontally

 • ചൊവ്വ് direction

 • ഊനവൈദ്യുതി negative electricity

 • പൊന്നമ്പർ yellow amber

 • ഭവം phenomenon

 • നിലവു വൈദ്യുതി static electricity

 • ഈയക്കരി graphite

 • ഒഴുക്കു വൈദ്യുതി current electricity

 • നീരം liquid

 • നീൾച്ചുരുൾ soelnoid

 • കമ്പ rod

 • പിരിവള്ളി tendril

 • പടികവൈദ്യുതി vitreous electricity

 • വൈദ്യുതികാട്ടി electroscope

 • ചക്കുമുക്കിക്കല്ല് flint

 • കൽസ്ഫടികം quartz glass

 • തീക്കൽ സ്ഫടികം flint glass

 • ഒളികടക്കുന്ന transparent

 • മൺധാതു mineral

 • പാറപ്പരൽ rock crystal

 • കാന്തക്കല്ല് magnetite

 • പൊക്കുകാന്തം lifting magnet

 • വടതുഞ്ചം north pole

 • തെൻതുഞ്ചം south pole

 • മോഴ്സിന്റെ കിടുക്കൻ Morse’s sounder

 • ഇരട്ടയടി സമ്പ്രദായം duplex system

 • നാലടി സമ്പ്രദായം quadruplex system

 • പലയടി സമ്പ്രദായം mutiplex system

 • ദൂരെയനക്കി teloscillator

 • ദൂരെവരപ്പൻ telegraph

 • അടിപ്പൻ key

 • പോവാ പ്രവാഹം A C current

 • പോപോ പ്രവാഹം D C Current

 • തണുപ്പുപെട്ടി refrigerator

 • തൻപാടായി automatically

 • മാത്രിക Unit

 • തിരനീളം wave length

 • തെരുതെരുപ്പ് frequency

 • കാഴ്ചപ്പറ്റ് persistence of vision

Last updated